Belastingen (fiscaal/jaaroverzicht)

Op deze pagina:

 

Jaarlijks ontvangt u van ons een fiscaal jaaroverzicht

Na afloop van elk jaar ontvangt u van ons een fiscaal jaaroverzicht met daarop de gegevens die u nodig hebt voor uw belastingaangifte.

Als u deelneemt in een fonds verdelen wij het resultaat, zowel gerealiseerd als ongerealiseerd, over de beleggers, naar evenredigheid van ieders deelname. De bedragen op uw jaaroverzicht zijn daarom ook alleen op u van toepassing.

Als u obligaties hebt aangekocht, is alleen de door u ontvangen rente en de waarde van uw obligaties van belang. Echter ook deze bedragen zijn alleen op u van toepassing. De ontvangen rente kan namelijk ook verschillen tussen obligatiehouders als er niet tegelijk is aangekocht. Ook het aantal aangekochte obligaties kan verschillen.

De vermelde waarde van uw belegging is de actuele waarde, tegen de laatste koersen. 

 

Wat te doen als u het jaaroverzicht na 1 april ontvangt?

We verzenden de jaaroverzichten zo snel mogelijk na afloop van het jaar. Zodat u voor 1 april uw belastingaangifte kunt indienen. Echter zijn we afhankelijk van informatie van derden die niet altijd tijdig beschikbaar is. Hierdoor kan het voorkomen dat we pas na 1 april de jaaroverzichten kunnen verzenden. 

Als u uw aangifte dan al hebt ingediend, kunt u meestal uw aangifte echter nog aanpassen en opnieuw verzenden. U past uw aangifte aan met de gegevens van het jaaroverzicht en verzend deze opnieuw. Zolang u nog geen definitieve aanslag hebt ontvangen, kunt u uw aangifte op deze manier corrigeren. In andere gevallen en bij twijfel kunt u het beste contact opnemen met de Belastingtelefoon, 0800-0543. 

 

Hoe moet ik de belegging invullen in mijn belastingaangifte?

Particuliere beleggers Box 3

Voor het merendeel van de Nederlandse natuurlijke personen (particuliere beleggers) geldt dat het beleggen niet gedaan wordt vanuit een onderneming en dat er niet heel actief belegd wordt. Het beleggen wordt bijvoorbeeld gedaan als bijverdienste of voor pensioenopbouw. In deze situatie valt de belegging in box 3 en betaalt u het vaste belastingtarief van 1,2% belasting over de waarde. Vanaf belastingjaar 2014 biedt de Belastingdienst voor de jaarlijkse belastingaangifte (Inkomstenbelasting) meerdere aangifteprogramma's en apps, waar de gegevens op verschillende manieren dienen te worden ingevuld. Daarnaast bestaan er ook diverse commerciële aangiftesoftware. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om exact aan te geven welke en waar u de gegevens dient in te vullen. In grote lijnen geldt de volgende invulinstructie:

 

Particuliere beleggers Box 1 

Vormt het beleggen voor u als particuliere belegger echter wel een belangrijk inkomen of uw onderneming? Dan zult u de waarde wellicht op moeten geven in Box 1 als 'ondernemingsvermogen' en de beleggingsresultaten onder 'winst uit onderneming' of onder 'resultaat uit overige werkzaamheden'. Belastingadvies inwinnen is echter dan aanbevolen om een onjuiste belastingaangifte te voorkomen.

 

Uw deelname in een obligatie-uitgifte kan ook vallen onder de terbeschikkingstellings-regeling in Box 1 ('resultaat uit overige werkzaamheden') als u zelf bijv. een aanmerkelijk belang hebt in de uitgevende instelling. Ook hier is het aan te bevelen uw aangifte te laten verzorgen door een specialist of belastingadvies in te winnen.

 

Particuliere beleggers Box 2

In sommige situaties kan er sprake van zijn dat u een 'aanmerkelijk belang' hebt in een fonds. Dit is het geval als het fonds belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting en u hebt meer dan 5% van de uitstaande participaties. Dit komt weinig voor omdat de meeste fondsen niet belastingplichtig zijn. (zie ook hier). Als er wel sprake is van een aanmerkelijk belang vermelden we dit op het jaaroverzicht. In dat geval dient de waarde en de resultaten ingevuld te worden in Box 2. De invulinstructie is dan als volgt:

 

Let op: Deze informatie is een algemene aanbeveling die de meeste beleggers zullen kunnen toepassen. Bij twijfel of onduidelijkheden kunt u echter het beste contact op nemen met uw (belasting)adviseur of de Belastingdienst. U mag ons ook uw vragen stellen, maar omdat wij uw persoonlijke fiscale situatie niet volledig kennen, kunnen we u geen bindend advies geven. 

 

Organisaties

Het merendeel van de Nederlandse organisaties die belegger zijn in een door ons geadministreerd beleggingsproduct zijn belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Bijvoorbeeld holding, pensioen of stamrecht BV's. In dat geval valt de waarde van de belegging onder het vermogen van de organisatie en het resultaat op de belegging onder de winst. Uw aangifte vennootschapsbelasting wordt gewoonlijk verzorgd door een boekhouder of accountant. Als u het jaaroverzicht naar hem doorstuurt zal hij de belegging op de juiste wijze meenemen in de belastingaangifte. Desondanks kunnen we de volgende invulinstructie geven:

 

Let op: Deze informatie is een algemene aanbeveling die de meeste beleggers zullen kunnen toepassen. Bij twijfel of onduidelijkheden kunt u echter het beste contact op nemen met uw (belasting)adviseur of de Belastingdienst. U mag ons ook uw vragen stellen, maar omdat wij uw persoonlijke fiscale situatie niet volledig kennen, kunnen we u geen bindend advies geven.

 

Wij geven de meeste bedragen ook door aan de Belastingdienst

De meeste bedragen die wij u doorgeven op het fiscaal jaaroverzicht hebben wij ook opgegeven aan de Belastingdienst. Hiertoe zijn wij wettelijk verplicht uit hoofde van de renseigneringsverplichting. Hierdoor kan de Belastingdienst bijvoorbeeld deze gegevens alvast invullen in uw vooringevulde aangifte. Echter niet alles wordt gevraagd door de Belastingdienst. En daarnaast gaat in dit proces ook wel eens iets mis. Controleer daarom altijd de door de Belastingdienst aangeleverde gegevens.

 

De meeste Nederlandse beleggingsfondsen betalen zelf geen belasting

Het merendeel van de Nederlandse beleggingsfondsen zijn voor de vennootschapsbelasting zogenaamde 'besloten fondsen voor gemene rekening'. Met name het 'besloten' aspect is van belang. Dit wil namelijk zeggen dat de belegger de participaties niet vrijelijk aan derden mag verkopen. Het fonds is daardoor geen 'open fonds voor gemene rekening'. Hierdoor wordt het fonds als 'fiscaal transparant' beschouwd. Dit wil zeggen dat het fonds zelf geen belasting betaalt maar de Belastingdienst door het fonds heenkijkt naar de participanten in het fonds. Deze zijn individueel belastingplichtig.

 

Ingehouden dividendbelasting op door het fonds ontvangen dividend kan het fonds meestal niet terug vragen. De participanten echter wel. Elk dividendbelastingbedrag moet dan op het moment van ontvangst verdeeld worden over de participanten die op dat moment in het fonds participeren. Als er veel dividendbetalingen zijn ontvangen door het fonds, kan de verdeling per participant een arbeidsintensief proces worden. Samen met de beheerder van het beleggingsproduct besluiten wij of wij deze extra administratie bijhouden. Als dit bijgehouden wordt, ontvangt u op het jaaroverzicht opgave van het u door u te verrekenen bedrag.