Privacybeleid

Zorgvuldig

Wij respecteren uw privacy en gaan zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die u met ons deelt.

 

Conform de Wet bescherming persoonsgegevens

Bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens houden wij ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Ons bestand is geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder meldingsnummer 1474291.

 

U verstrekt uw persoonlijke gegevens

Bij het aanvragen van informatie via deze website verstrekt u ons persoonlijke gegevens. Ook bij het uitvoeren van onze dienstverlening krijgen wij de beschikking over uw persoonlijke gegevens. Dit kan zowel op digitale wijze (bijvoorbeeld per e-mail), mondeling (bijvoorbeeld telefonisch) als schriftelijk (bijvoorbeeld per post) plaatsvinden. Ook ontvangen wij gegevens van andere partijen waar wij in het kader van onze dienstverlening mee samenwerken.

Indien u gegevens van andere personen, zoals familieleden, aan ons verstrekt, dan gaan wij er vanuit dat u hiervoor toestemming van hen hebt verkregen.

 

Wij registreren en bewaren uw gegevens

Alle door u verstrekte persoonlijke gegevens kunnen door ons worden geregistreerd en opgeslagen. Uitgezonderd hierbij zijn de zogenaamde 'bijzondere persoonsgegevens' zoals godsdienst, ras of politieke gezindheid. Deze persoonlijke gegevens worden, in overeenstemming met de Wbp, alleen geregistreerd voor zover we daar wettelijk verplicht toe zijn, bijvoorbeeld om u te identificeren.

Uw persoonlijke gegevens kunnen zowel digitaal als in papiervorm worden opgeslagen. Ongeacht de wijze van opslag, beschermen wij uw gegevens door adequate beveiligingsmaatregelen tegen verlies, onbevoegde toegang, ongewenste verspreiding en elke andere onrechtmatige verwerking van gegevens.

 

Telefoongesprekken worden opgenomen

Al onze telefoongesprekken worden opgenomen. Door opname kunnen we afspraken en verstrekte informatie eenvoudig vastleggen, waar we op basis van wet- en regelgeving ook verplicht toe kunnen zijn. Daarnaast kunnen opgenomen gesprekken gebruikt worden voor verbetering van onze dienstverlening.

 

Wij delen uw gegevens met andere partijen

Wij wisselen uw gegevens uit met diverse andere partijen als dit voortvloeit uit onze dienstverlening aan bijvoorbeeld werkgevers en beleggingsfondsen of uit wet- en regelgeving zoals de Wet op het financieel toezicht of anti-witwas/anti-terrorisme wetgeving. Zo wisselen we gegevens uit met bijvoorbeeld banken, (pensioen)verzekeraars, belastingdiensten, werkgevers, vermogensbeheerders, financieel adviseurs en controlerende accountants. Vanwege de aard van onze dienstverlening bevatten de uitgewisselde gegevens vaak informatie over uw financiële of inkomenspositie. Deze uitwisseling kan ook plaatsvinden naar landen buiten de Europese Unie.

Ook kunnen we uw gegevens verstrekken aan derden ter ondersteuning van door derden te nemen beslissingen betreffende het aangaan, invullen en beëindigen van handelsrelaties.

Behalve deze verwerkingsdoelen worden uw gegevens zonder uw toestemming nooit aan derden doorgegeven.

 

Als u vragen heeft

Als u vragen of opmerkingen heeft, inzage wilt in uw gegevens of een klacht wilt indienen neemt u dan contact met ons op.