Privacybeleid

CONFIDON Breda B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 20148948, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.confidon.nl
info@confidon.nl
076 530 0303
Contactpersoon: Nienke Kuijpers

Dit privacybeleid geldt ook voor stichting bewaarbedrijf confidon, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 57739854.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

CONFIDON Breda B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden kunnen de volgende persoonsgegevens door ons worden verwerkt:

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden kunnen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens door ons worden verwerkt:

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CONFIDON Breda B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Geautomatiseerde besluitvorming

CONFIDON Breda B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CONFIDON Breda B.V.) tussen zit. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CONFIDON Breda B.V. bewaart uw persoonsgegevens in principe zolang wettelijk verplicht is. Gezien de aard van onze beroepspraktijk en de aard en inrichting van de geautomatiseerde omgeving behoudt CONFIDON Breda B.V. zich wel het recht voor om bijvoorbeeld in het kader van efficiency of in zijn beroepspraktijk regelmatig voorkomende werksoorten persoonsgegevens wel langer of uitgebreider te bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

CONFIDON Breda B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CONFIDON Breda B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CONFIDON Breda B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CONFIDON Breda B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@confidon.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

CONFIDON Breda B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CONFIDON Breda B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@confidon.nl.