076-5300303 info@confidon.nl

Meerdere rekeninghouders

Twee mogelijkheden

Beleggingen kunnen op naam van meerdere personen worden gesteld. Hierbij zijn er twee mogelijkheden:

  1. En/Of: Elke belegger kan individueel wijzigingen en aan- en verkoopopdrachten doorgeven. Er is geen toestemming nodig van de andere rekeninghouder(s).
  2. En/En: Voor wijzigingen en aan- en verkoopopdrachten is de toestemming nodig van alle rekeninghouders.En/of

En/Of

Hierbij geldt het volgende:

  1. Wij en de beheerder/aanbieder hoeven maar aan één van de rekeninghouders informatie te geven, mededelingen te doen en kan met één van de rekeninghouders (rechts)handelingen verrichten in verband met de belegging en de daaraan verbonden faciliteiten. Dit geldt ook voor het doorvoeren van wijzigingen daarin. De rekeninghouders moeten elkaar hierover direct informeren. Alle rekeninghouders zijn gebonden aan de informatie en mededelingen die confidon aan één van hen geeft en de (rechts) handelingen die confidon met één van hen voor het beheer over de belegging doet.
  2. Iedere rekeninghouder kan zelfstandig over de belegging beschikken. De rechtsgevolgen daarvan zijn bindend voor alle rekeninghouders van de belegging, ongeacht of de andere rekeninghouder(s) daar niet van op de hoogte wa(s)(ren) of daar (achteraf) wel of niet bezwaar tegen hebben (heeft). Op confidon rust geen verplichting om dit bij de andere rekeninghouder(s) te controleren.
  3. Voor zover de wet verlangt dat voor handelingen, zoals hierboven onder 2 bepaald, de afzonderlijke rekeninghouders elkaar volmacht daarvoor moeten geven, verlenen zij elkaar een dergelijke volmacht middels ondertekening van een daartoe door confidon opgesteld document. Dit laat onverlet dat confidon altijd het recht heeft om in bepaalde gevallen of bij bepaalde handelingen de gezamenlijke medewerking van alle rekeninghouders te verlangen. Confidon bepaalt bij welke handelingen of in welke gevallen dit geldt.

 

En/En

Hierbij geldt het volgende:

  1. Wij en de beheerder/aanbieder hoeft maar aan één van de rekeninghouders informatie te geven en mededelingen te doen. De rekeninghouders moeten elkaar hierover direct informeren. Alle rekeninghouders zijn gebonden aan de informatie en mededelingen die confidon aan één van hen geeft.
  2. Voor het verrichten van (rechts)handelingen in verband met de belegging en de daaraan verbonden faciliteiten is echter toestemming van alle rekeninghouders nodig. Dit geldt ook voor het doorvoeren van wijzigingen daarin. De rekeninghouders dienen daarom onderling te overleggen voordat zij opdrachten geven aan confidon. Opdrachten (ondertekend) door één rekeninghouder zal confidon niet uitvoeren.
  3. Voor zover de wet verlangt dat voor handelingen, zoals hierboven onder 2 bepaald, de afzonderlijke rekeninghouders elkaar volmacht daarvoor moeten geven, verlenen zij elkaar een dergelijke volmacht middels ondertekening van een daartoe door confidon opgesteld document. Dit laat onverlet dat confidon altijd het recht heeft om in bepaalde gevallen of bij bepaalde handelingen de gezamenlijke medewerking van alle rekeninghouders te verlangen. Confidon bepaalt bij welke handelingen of in welke gevallen dit geldt.

Let op: Voordat u kiest voor een en/en rekening dient u zich wel te realiseren dat er geen wijzigingen in de belegging mogelijk zijn als één van de rekeninghouders niet beschikbaar is (verblijf in het buitenland, ernstige ziekte, overlijden). Deze situatie kan wel weer voorkomen worden doordat bijv. de rekeninghouder een volmacht aan een derde persoon geeft.

 

Meer dan twee personen

Wij kunnen een belegging ook op meer dan 2 personen tenaamstellen. Echter kunnen wij softwaretechnisch niet alle beleggers vermelden op bevestigingen, jaaroverzichten e.d. Alleen de eerste 2 beleggers worden dan vermeld.